132 5808 5111
PS AI PR pdf 2019-2020各种绘图教程及软件
时间:2022-03-22    点击:836

各软件教程免费下载地址

PR2019教程 链接:https://pan.baidu.com/s/1rjyaL6xVyCwQfk7H1PLVRQ 

提取码:sjdn 

复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

PS2020课件素材 链接:https://pan.baidu.com/s/1lw0i40dXX4rlXnEgFgN9XQ 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

PS2020视频教程 链接:https://pan.baidu.com/s/1Io79Xq8-WimocZ1g2Ua1ZQ 

提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

AE教程 链接:https://pan.baidu.com/s/1BHNGigNgOtghu6wmio-thA 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

ai教程 链接:https://pan.baidu.com/s/1A9xgTcITeuk3sDkBSNH-7A 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

ps教程 链接:https://pan.baidu.com/s/1gqO9axzdlj6_j_KdxfUg8Q 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

dw2019教程 链接:https://pan.baidu.com/s/1imjA5xeYoqcbnHoltckgcA 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

pr2019教程 链接:https://pan.baidu.com/s/1foYiyanNeeNPNQGhGvsb6g 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

ld2019教程 链接:https://pan.baidu.com/s/1JQ9pJ6kpXvlRKDF8Z3Oocw 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

au lr教程 链接:https://pan.baidu.com/s/1aVj6yED3Y-I-RHYAeyrONw 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

各软件 免费下载地址:

pdf专业版(win7-10版) 链接:https://pan.baidu.com/s/1i9irXvj7LXlPKCwUKvLHDQ 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

全套MAC软件2018-2020 链接:https://pan.baidu.com/s/19teDoB4ZAb1thekEekk0Qw 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

全套WIN软件2017-2020  链接:https://pan.baidu.com/s/188qLqn1mYYM19tBYtKWSfg 
提取码:sjdn 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦


132 5808 5111
李鹏飞
 发送短信